PREVOD

Sva značenja koja znamo zavise od ključa tumačenja.
George Eliot


Prevod je prekodiranje jezičkog teksta, pri kome dolazi do stvaranja njegove nove jezičke forme i stilističkog oblika.

Pod prevodom razumemo transformaciju sa jednog jezika na drugi u PISANOJ i USMENOJ formi.

           

         USMENI PREVOD

usmeno - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Usmeno prevođenje je podesno na bilateralnim pregovorima, poslovnim sastancima, seminarima, predavanjima, konferencijama itd. gde učesnici dolaze sa različitih govornih područja. Kod usmenog prevođenja je potrebno blagovremeno uputiti prevodioca u terminologiju i tematiku skupa, konferencije ili događaja.

Usmeni, KONSEKUTIVNI prevod

Pri konsekutivnom prevođenju prevodilac reprodukuje izgovoreni tekst u pauzama koje govornik pravi tokom svog izlaganja.

Usmeni, SIMULTANI prevod

Pri simultanom prevođenju, prevodilac govori istovremeno sa govornikom.
Za efikasno obavljanje simultanog prevođenja potrebna je posebna oprema (kabina i slušalice za prevodioce i učesnike).

Jezici prevoda

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prevod nije samo stvar reči: to razumevanje cele kulture.
Anthony Burgess


PISANI PREVOD

Pisani prevod - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Pisani prevod naručuje bilo koje pravno ili fizičko lice koje sarađuje ili je u kontaktu sa stranim pravnim ili fizičkim licem.

Sam naziv kaže da su ovi prevodi u pisanom (kucanom) obliku.
Pri transformaciji teksta sa jednog jezika na ciljni jezik se zadržava originalan izgled dokumenta.

Pisani prevod sa OVEROM SUDSKOG tumača/PREVODIOCA

Dokumenta koja su potrebna za određene institucije (pravno validna dokumenta) pored pisanog prevoda zahtevaju i overu pečatom sudskog tumača.

Jezici prevoda

novi broj telefona