PREVOD

Sva značenja koja znamo zavise od ključa tumačenja.
George Eliot


usmeno - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Prevod je prekodiranje jezičkog teksta, pri kome dolazi do stvaranja njegove nove jezičke forme i stilističkog oblika.

Pod prevodom razumemo transformaciju sa jednog jezika na drugi u pismenoj i usmenoj formi.

USMENI PREVOD

Ovakvo prevođenje je podesno na bilateralnim pregovorima, poslovnim sastancima, seminarima, predavanjima, konferencijama itd. gde učesnici dolaze sa različitih govornih područja. Kod usmenog prevođenja je potrebno blagovremeno uputiti prevodioca u terminologiju i tematiku skupa, konferencije ili događaja.
Usmeni prevod može biti konsekutivni i simultani.
Pri konsekutivnom prevođenju prevodilac reprodukuje izgovoreni tekst u pauzama koje govornik pravi tokom svog izlaganja.

Pri simultanom prevođenju, prevodilac govori istovremeno sa govornikom.
Za efikasno obavljanje simultanog prevođenja potrebna je posebna oprema (kabina i slušalice za prevodioce i učesnike).

PISMENI PREVOD

Pismeni prevod naručuje bilo koje pravno ili fizičko lice koje sarađuje ili je u kontaktu sa stranim pravnim ili fizičkim licem.

Pri transformaciji teksta sa jednog jezika na ciljni jezik se zadržava originalan izgled dokumenta.

Pismeni prevod sa OVEROM SUDSKOG tumača/PREVODIOCA

Dokumenta koja su potrebna za određene institucije (pravno validna dokumenta) pored pisanog prevoda zahtevaju i overu pečatom sudskog tumača.

Sudski tumač – prevodilac za albanski jezik
Sudski tumač – prevodilac za arapski jezik
Sudski tumač – prevodilac za bugarski jezik
Sudski tumač – prevodilac za češki jezik
Sudski tumač – prevodilac za engleski jezik
Sudski tumač – prevodilac za francuski jezik
Sudski tumač – prevodilac za grčki jezik
Sudski tumač – prevodilac za hrvatski jezik
Sudski tumač – prevodilac za italijanski jezik
Sudski tumač – prevodilac za kineski jezik
Sudski tumač – prevodilac za mađarski jezik
Sudski tumač – prevodilac za makedonski jezik
Sudski tumač – prevodilac za nemački jezik
Sudski tumač – prevodilac za poljski jezik
Sudski tumač – prevodilac za portugalski jezik
Sudski tumač – prevodilac za rumunski jezik
Sudski tumač – prevodilac za ruski jezik
Sudski tumač – prevodilac za slovački jezik
Sudski tumač – prevodilac za slovenački jezik
Sudski tumač – prevodilac za španski jezik
Sudski tumač – prevodilac za turski jezik
Sudski tumač – prevodilac za holandski jezik