PREVOD

Sva značenja koja znamo zavise od ključa tumačenja.
George Eliot


usmeno - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Prevod je prekodiranje jezičkog teksta, pri kome dolazi do stvaranja njegove nove jezičke forme i stilističkog oblika.

Pod prevodom razumemo transformaciju sa jednog jezika na drugi u pismenoj i usmenoj formi.

                    USMENI PREVOD

Usmeno prevođenje je podesno na bilateralnim pregovorima, poslovnim sastancima, seminarima, predavanjima, konferencijama itd. gde učesnici dolaze sa različitih govornih područja. Kod usmenog prevođenja je potrebno blagovremeno uputiti prevodioca u terminologiju i tematiku skupa, konferencije ili događaja.

Usmeni, KONSEKUTIVNI prevod

Pri konsekutivnom prevođenju prevodilac reprodukuje izgovoreni tekst u pauzama koje govornik pravi tokom svog izlaganja.

Usmeni, SIMULTANI prevod

Pri simultanom prevođenju, prevodilac govori istovremeno sa govornikom.
Za efikasno obavljanje simultanog prevođenja potrebna je posebna oprema (kabina i slušalice za prevodioce i učesnike).

JEZICI PREVODA

__________________________________________________________________

Prevod nije samo stvar reči: to razumevanje cele kulture.
Anthony Burgess


PISMENI PREVOD

Pisani prevod - fotografija je vlasnistvo OVERA I PREVODI

Pismeni prevod naručuje bilo koje pravno ili fizičko lice koje sarađuje ili je u kontaktu sa stranim pravnim ili fizičkim licem.

Pri transformaciji teksta sa jednog jezika na ciljni jezik se zadržava originalan izgled dokumenta.

Pismeni prevod sa OVEROM SUDSKOG tumača/PREVODIOCA

Dokumenta koja su potrebna za određene institucije (pravno validna dokumenta) pored pisanog prevoda zahtevaju i overu pečatom sudskog tumača.

JEZICI PREVODA

novi broj telefona