Overa dokumenata kod državnih organa

Overa potpisa, fotokopije, prevoda U diplomatsko-konzularniom predstavništvima se može overiti potpis na punomoćju ili izjavi. Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u R. Srbiji vrši se uz lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave, a na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta. Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem … [Read more…]

Overen i uvezan prevod

Termini koji se upotrebljavaju u prevodilačkom svetu, a koji povremeno izazivaju nesporazum: Sudski prevodilac je osoba koja se bavi profesionalnim prevođenjem i čije se usluge koriste za potrebe suda, ali i za fizička lica ili u pravne svrhe. Sudski prevodilac ima svoj pečat koji sadrži ime i prezime prevodioca i jezik za koji je imenovan … [Read more…]

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Pravopisni znaci

Pravopisni znaci se upotrebljavaju uz pojedine reči za razliku od interpunkcije koja se upotrebljava u rečenici. U pravopisne znake se ubrajaju: tačka, dve tačke, nekoliko tačaka, crta, crtica, zagrada, apostrof, znak jednakosti, znak porekla, akcentski znaci i genitivni znak. a) Tačka se kao pravopisni znak upotrebljava:– iza skraćenica: npr., itd., sl., tj.;– iza rednih brojeva kada se pišu arapskim brojkama: 15. … [Read more…]

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči

Sastavljeno se pišu: a) složenice koje imaju samo jedan akcenat i u kojima se prvi deo ne menja, na primer: Beograd (Beograda, Beogradu), goloruk, parobrod, pismonoša, bezdušan, jugozapadni, prepoloviti, izvući; b) nazivi stanovnika naselja iako se imena tih naselja sastoje od dve akcentovane reči i pišu se odvojeno; na primer: Novosađanin (prema Novi Sad), Belocrkvanka (prema Bela … [Read more…]

Odlomak iz pravopisa srpskog jezika: Velika i mala slova

Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to: a) lična imena i prezimena: Asja, Marko, Mančić, Ristić; b) nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni deo: Gogi, Lita, Petar Veliki, Jovan Jovanović Zmaj, Ričard Lavljeg Srca; c) imena božanstava: Fortuna, Afrodita, Zevs, Apolon; č) imena životinja i građevina: Belka, Stafi, Šarac, … [Read more…]

Заявление о выдаче временного вида на жительство

При подаче заявления о выдаче временнного вида на жительство в Словакии нужно подать официальный бланк заявления и все необходимые документы.  Дополнительная информация о конкретных ситуациях временного вида на жительство находится в разделе ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ. За границей заявление подается лично, в посольстве СР аккредитованном в государстве, которое выдало гражданину третей страны заграничный паспорт или в котором он проживает. … [Read more…]

Definicija oznaka u spisima javnih tužilaštva u Republici Srbiji

Za svaki nivo javnog tužilaštva određene su kategorije predmeta u kojima se postupa  i to: –           Za osnovna javna tužilaštva, prikupljeni su podaci o broju KT, KTR, KTNI, KP i KTPL predmeta. –           Za viša javna tužilaštva, prikupljeni su podaci o broju KT, KTR, KTNI, KTŽ, KTPO, KTPI, STR.POV., KTM predmeta. –           Za apelaciona javna … [Read more…]

Prečo sa považuje za správne spojenie “napadlo mi” (vo význame “prišlo mi na um”), a nie “napadlo ma”? Podľa mňa to nemá logiku.

Odpoveď: V staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (vychádzal v rokoch 1959 – 1968) sa uvádzali tri homonymá napadnúť, čo súvisí s ich odlišnou etymológiou. Sloveso napadnúť¹ s významom „nahromadiť sa padaním, napadať“ je dokonavý tvar slovesa padať.  Sloveso napadnúť² s významom „prísť na um“ je dokonavý tvar slovesa napadať (nie napádať!), napr. napadá mi, že by sme mu mohli pomôcť. Sloveso napadnúť³ s významom „zaútočiť“ je dokonavý tvar slovesa napádať (útočiť na niekoho, na niečo). V Krátkom slovníku slovenského … [Read more…]

Zapošljavanje državljana Srbije u Slovačkoj

Zapošljavanje Slovaka koji žive u inostranstvu. Slovak koji živi u inostranstvu je lice koje nema prebivalište na teritoriji Slovačke Republike i– državljanin je Slovače Republike ili– nije državljanin Slovače Republike,ali čuva nacionalnu pripadnost a podnosilac ili njegov predak u direktnoj lozi (roditelj, ili predak) ima/imao slovačku nacionalnost:(čl. 2  slovo. a) pas. 1 i 2 zakon br. 474/2005 Z. … [Read more…]

ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA

ÚRADNÝ PREKLAD – SRBČINA Úradný preklad zo srbčiny do slovenčinyÚradný preklad zo slovenčiny do srbčinyrodný list, sobášny list, vysvedčenie, výpis z registra trestovvýpis z Obchodného registra, živnostenský listzmluvy, dokumenty pre dovoz motorových vozidiel a iné doklady a dokumentyÚradný preklad podľa zákona vypracúva výlučne úradný prekladateľÚradný preklad je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom prekladateľa Vykonávame … [Read more…]