Finansijski uslovi

Ne prevoditi reč po reč već očuvati opšti stil i snagu jezika.
Cicero


FINANSIJSKI USLOVI

finansijski uslovi - fotografija je vlasnistvo overa i prevodi

Vrednost prevoda je uslovljena vrstom (temom) prevoda i jezikom prevoda.

U pisanoj formi, cena prevoda se definiše na osnovu teme, broja prevodilačkih strana (1800 znakova sa razmacima), potrebnog jezika i angažmana sudskog tumača.

Minimalna obračunska jedinica je pola prevodilačke strane.
Konačni broj strana se zaokružuje na pola strane.

Šta je to prevodilačka strana (strana za prevod)?

Prevodilačka strana je merna jedinica. Koristeći tu mernu jedinicu, možemo da izračunamo krajnju cenu prevoda. Evo, kako ćemo znati koliko prevodilačkih strana ili strana za prevod sadrži naš dokument:

Broj strana nekog dokumenta možemo da prebrojimo ako se dokument za prevod nalazi u doc. formatu.

Prvo ćemo otvoriti dokument i izabrati opciju TOOLS

00_TOOLS

Na padajućem meniju ćemo, zatim izabrati opciju WORD COUNT

01_word count

Klikom na WORD COUNT ćemo dobiti tačan broj znakova. U ovom primeru je to 2593 characters (with spaces).

02_word count 2

Dalje je matematika jednostavna. Dakle, ako ovaj dokument ima 2593 znakova sa razmacima, a jedna prevodilačka strana broji 1800 znakova sa razmacima, onda ovaj prevod ima ukupno 1.44 prevodilačke strane.

Kako se broj strana zaokružuje na pola strane, ovaj bi dokument za naplatu imao 1.5 strane.
Međutim, ako bi u konačnici obračun iznosio 1,55 prevodilačkih strana, takav dokument bi za naplatu imao 2 strane.

Prevod sa overom sudskog prevodioca (sudskog tumača)

Sudski prevodioci koriste istu tehniku obračuna strana za prevod. Međutim, cena jedne strane prevoda, u zavisnosti od jezika je uvek veća kada prevod izvršava sudski tumač i na takav prevod stavi svoj pečat, kojim garantuje validnost tog prevoda.

Takozvani template dokumenti, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu poreskog obveznika i sl. koji po pravilu u prikazu sadrže jednu stranu, ne podležu goreopisanom metodu obračuna. Ovakve strane se po difoltu obračunavaju kao jedna strana. Prevod apostille pečata se obračunava kao pola strane prevoda.

Naprimer, izvod iz matične knjige rođenih sa overom sudskog prevodioca, odnosno sudskog tumača sa slovačkog na srpski ili sa srpskog na slovački bi, bez obzira na znakove sa pauzama, koštao kao jedna strana overenog prevoda, odnosno 1.500,oo RSD.

Cene zavise od jezika na koji dokument treba da se prevede.

U usmenoj formi, cena prevoda se definiše na osnovu tehnike izvođenja prevoda, kao i na osnovu teme i jezika.

Sve cene uključuju celokupan postupak vođenja projekta.

novi broj telefona