Overen i uvezan prevod

Termini koji se upotrebljavaju u prevodilačkom svetu, a koji povremeno izazivaju nesporazum:

Sudski prevodilac je osoba koja se bavi profesionalnim prevođenjem i čije se usluge koriste za potrebe suda, ali i za fizička lica ili u pravne svrhe. Sudski prevodilac ima svoj pečat koji sadrži ime i prezime prevodioca i jezik za koji je imenovan od strane MInistarstva pravde Republike Srbije. Pečat zapravo garantuje da su originalni tekst i prevod istovetni. Posebno se ističe istovetnost tekstova u slučaju prevođenja raznih izvoda i uverenja, državljanstva, ali i drugih pravnih akata.

Jemstvenik ili jamstvenik, je konac od crvenih, plavih i belih niti koji se koristi za povezivanje službenih dokumenata. Izraz potiče od reči „jemstvo” što znači garancija.

Uvezivanje (povezivanje) dokumenata je spajanje originalnog dokumenta sa štampanim prevodom pomoću jemstvenika. Oba dokumenta se buše i spajaju koncem, odnosno jemstvenikom.

Šta se dešava sa mojim dokumentima kad ih predam sudskom prevodiocu?

Sudski prevodilac je u obavezi da Vaša dokumenta prevede tačno, odnosno da prekodiranjem na drugi (strani) jezik napravi istovetan dokument. Na kraju prevoda, sudski prevodilac u svojoj kaluzuli konstatuje da prevod odgovara svom izvorniku, navodi svoje ime i prezime, jezičku kombinaciju za koju je imenovan od strane Ministarstva pravde, kao i broj rešenja kojim je imenovan. Ovako spremljen dokument se štampa na papiru A4 formata. Na tom istom papiru, sudski prevodilac priključuje svojeručni potpis i na svakoj strani ostavlja otisak svog pečata. Dokument koji je tako dobijen se zatim spaja sa originalom. Spajanje originalnog dokumenta i prevoda se vrši tako što se oba dokumenta probuše i uvežu jemstvenikom. Na zadnjoj strani tako uvezanog dokumenta se lepi nalepnica koja je pečatirana. Takva priprema predstavlja dokument koji se može dalje distribuirati.

Kada se radi o dokumentima čije originale želite da zadržite, kao što je na primer, diploma o završenom obrazovanju, onda je neophodno da napravite overenu fotokopiju. Overenu fotokopiju će Vam sačiniti bilo koji javni beležnik – notar. Ovaj korak je neophodno uraditi pre no što dokument pošaljete na prevod sudskom prevodiocu. Tako će sudski prevodilac imati fotokopiju originala i prevesti sadržaj dokumenta zajedno sa klauzulom koju je dodao javni beležnik. U konačnici će se overena fotokopija uvezati sa prevodom. Ovako uvezani dokumenti imaju važnost originala.

Šta još treba da uradim pre no što odnesem svoje dokumente na prevod kod sudskog prevodioca?

Ako je, pak neophodno da Vaš originalni dokument na sebi nosi i Apostille pečat, to je takođe korak koji morate uradit pre predaje dokumenata na prevod. Apostille pečat se dobija u sudu, a detalje o tome pročitajte na ovom linku.

Na primer: Neophodno je da predate potvrdu o neosuđivanju kao jedan od dokumenata za podnošenje zahteva za privremeni boravak u nekoj drugoj državi.

Prvo treba da izvadite taj dokument u MUP-u.

Zatim ga nosite u sud, kako bi Vam na taj dokument stavili Apostille pečat.

Nakon toga, dokument šaljete na prevod u Prevodilačku radionicu OVERA I PREVOD. Kada se prevod uradi, štampamo ga i uvezujemo sa originalnim dokumentom ili fotokopijom koju je overio javni beležnik.

Originale dokumenata možete doneti lično ili poslati nekom od kurirskih ili poštanskih usluga, kao što su PostExpress ili Bex.

Uštedite vreme dok dokumenti putuju i pošaljite skenirani ili fotografisani dokument, kako bi prevodilac mogao odmah da krene sa radom, a to e-mailom ili preko Viber– a ili WhatsUp-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *