Odricanje od odgovornosti

SRB: Ova elektronska poruka i njeni prilozi namenjeni su isključivo nameravanom primaocu i mogu sadržati privilegovanu, odnosno poverljivu informaciju, predstavljati tajnu, ili na drugi način biti pravno zaštićena od obelodanjivanja trećim licima. Ukoliko ova elektronska poruka nije namenjena Vama, molimo Vas da nas o tome bez odlaganja obavestite, a predmetnu elektronsku poruku i sve njene eventualne priloge izbrišete sa svog uređaja. Obaveštavamo Vas da je širenje, distribucija, objavljivanje, upotreba, kopiranje ili zadržavanje sadržaja ove poruke ili bilo kog njenog dela trećim licima zakonom zabranjeno i može prouzrokovati vašu građansku, ili krivičnu odgovornost, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

SK: Táto elektronická správa a jej prílohy sú určené výlučne určenému príjemcovi a môžu obsahovať privilegované alebo dôverné informácie, predstavovať tajomstvo alebo byť inak právne chránené pred zverejnením tretím stranám. Ak tento e-mail nie je určený pre Vás, bezodkladne nás o tom informujte a vymažte predmetný e-mail a všetky jeho prípadné prílohy zo svojho zariadenia. Informujeme Vás, že šírenie, rozširovanie, zverejňovanie, používanie, kopírovanie alebo uchovávanie obsahu tejto správy alebo akejkoľvek jej časti tretím osobám je zákonom zakázané a môže Vám spôsobiť občiansku alebo trestnoprávnu zodpovednosť, a to všetko v súlade s právnymi predpismi.

EN: This email message and its attachments are addressed solely to the intended recipient and may contain privileged, confidential information, constitute a trade secret, or otherwise be legally protected from disclosure to third parties. If this email message is not intended for you, please notify us immediately and delete this email message and any attachments from your device. You are hereby notified that any dissemination, distribution, disclosure, use, retention, or copying of the contents of this email message or any part thereof is legally prohibited and may result in civil or criminal liability, in accordance with applicable laws and regulations.