Prečo sa považuje za správne spojenie “napadlo mi” (vo význame “prišlo mi na um”), a nie “napadlo ma”? Podľa mňa to nemá logiku.

Odpoveď:

V staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (vychádzal v rokoch 1959 – 1968) sa uvádzali tri homonymá napadnúť, čo súvisí s ich odlišnou etymológiou. Sloveso napadnúť¹ s významom „nahromadiť sa padaním, napadať“ je dokonavý tvar slovesa padať.  Sloveso napadnúť² s významom „prísť na um“ je dokonavý tvar slovesa napadať (nie napádať!), napr. napadá miže by sme mu mohli pomôcť. Sloveso napadnúť³ s významom „zaútočiť“ je dokonavý tvar slovesa napádať (útočiť na niekoho, na niečo). V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) už nie sú jednotlivé významy spracované ako homonymá, ale ako samostatné významy jedného slovesa napadnúť, ale aj tu sa odlišujú súvisiace nedokonavé tvary, t. j. napadá mi myšlienka, napáda ma pes.

            Spojenie napadlo mi nevzniklo v slovenčine ako vyjadrenie skutočnosti, že na niekoho „zaútočila“ myšlienka, ale ide o doslovné prevzatie (kalk) nemeckého výrazu es fiel mir ein, kde sa takisto používa väzba s datívom (po starom s 3. pádom)Hoci máme v slovenčine dostatok domácich zvratov, ktorými môžeme vyjadriť tú istú situáciu, ako napr. zišlo mi na um, prišlo mi na myseľ, skrslo mi v hlave, preblesklo mi hlavou (všetky s datívnou väzbou, t. j. s tvarom zámena mi), udomácnil sa v slovenčine aj kalk napadlo mi. Možno predpokladať, že uvedené súvislosti boli dôvodom, prečo sa v najnovšom, štvrtom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z roku 2003 uvádza pri hesle napadnúť vo význame „prísť na um“ opäť už iba väzba napadla mu šťastná myšlienka, ani mu nenapadne vrátiť sa (porov. http://slovniky.korpus.sk) podobne ako v Slovníku slovenského jazyka, hoci v starších vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 1987, 1989 a 1997 sa v exemplifikácii uvádzali tieto spojenia v podobe napadla mu, ho smelá myšlienka; ani mu, ho nenapadne vrátiť sa (t. j. pripúšťali sa obe väzby)Uvádzanie dvoch variantných väzieb (napadlo ma, napadlo mi) v týchto vydaniach odrážalo rozkolísanosť jazykovej praxe podobne ako v češtine, kde sa takisto používajú spojenia napadlo mi (mně) aj napadlo mě (mne). V rámci jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV odporúčame pridržiavať sa spracovania slovesa napadnúť v Krátkom slovníku slovenského jazyka z r. 2003, ktorý má kodifikačnú platnosť, a uprednostňovať spojenia napadlo mi (ti, mu, jej, jemu, nám, vám, im) napadá mi (ti, mu…).

Prevzate zo: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/6321/#ixzz81rggnXyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *